+36 30 970-5909
+36 30 991-9960

a hét minden napján 8-18 óráig

 

Általános Szerződési Feltételek

 

Az Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: „ÁSZF”) tartalmazzák Szeiler Gáborné (székhely: 8360 Keszthely, Meggyfa utca 41., adószám: 68004547-1-40) egyéni vállalkozó, mint eladó által a www.ekszertaska.hu weblapján üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket.

 Tájékoztatjuk, hogy a www.ekszertaska.hu használatával Ön elfogadja a jelen felhasználási feltételekben foglalt rendelkezéseket. Kérjük, hogy kizárólag akkor használja tovább a webáruházunk szolgáltatásait, amennyiben a jelen felhasználási feltételeket megismerte és azokat maradéktalanul elfogadja.

 Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal, a szerződés nyelve: magyar.

 Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a www.ekszertaska.hu weboldalon az ÁSZF menüpont alatt, és letölthető pdf formátumban az alábbi linkről: http://ekszertaska.hu/dokumentumok/aszf

 

I.

Általános rendelkezések

 

  1. A www.ekszertaska.hu webáruházat Szeiler Gáborné egyéni vállalkozó üzemelteti (a továbbiakban: „Üzemeltető”). Az Üzemeltető cégadatai és elérhetőségei az alábbiak:

 

Neve: Szeiler Gáborné

Székhelye: 8360 Keszthely, Meggyfa utca 41.

Elérhetősége: az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@ekszertaska.hu

Nyilvántartási száma: 51078009

Adószáma: 668004547-1-40

Telefonszáma: +36-30/970-5909

Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-111579/2016.

A tárhely szolgáltató adatai: 3 in 1 Hosting Bt. 2310 Szigetszentmiklós, Szivárvány u. 1.

 

  1. A webáruház megtekintésével, a regisztrációval, illetve a vásárlással a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre az Üzemeltető és a webáruház felhasználója, vásárlója között. Ön, mint a webáruház felhasználója, vásárlója, köteles elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit. Amennyiben Ön az ÁSZF bármely rendelkezését nem fogadja el, úgy az oldalt nem használhatja, a webáruházban vásárlást nem eszközölhet.
  2. A webáruház használata, valamint a webáruház által nyújtott szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes alapon történik, az adatokat az Üzemeltető csak a szolgáltatás megfelelő nyújtásához szükséges mértékben, a jelen ÁSZF elválaszthatatlan mellékletét képező Adatvédelmi szabályzatban meghatározottaknak megfelelően használja fel.
  3. A webáruház Üzemeltetője a jelen ÁSZF rendelkezéseit, a forgalmazott termékek körét, vételárát, határidőket stb. szabadon megváltoztathatja. Az Üzemeltetőnek az adott termék adott áron történő eladására vonatkozó kötelezettsége a termék árának a webáruházban közzétett megváltoztatásáig áll fenn. A változás a webáruházban történt megjelenítésének időpontjától hatályos. Bármely vásárlónak, aki nem ért egyet a szabályok módosításával, fel kell hagynia a vásárlással. A változtatások a létrejött szerződéseket (visszaigazolt megrendeléseket) nem érintik.

 

II.

A vásárlás menete, az adásvételi szerződés létrejötte

 

2.1          A weboldal megtekintésével létrejött szerződéses jogviszony mellett a webáruházban történő vásárlás esetén szállítási (adásvételi) szerződés jön létre a vásárló-felhasználó és az eladó-üzemeltető között, amely jogviszonyra a megrendelés és visszaigazolás, valamint a jelen ÁSZF rendelkezési egyaránt irányadóak. A megrendelés elküldésekor automatikusan megjelenik a képernyőn egy üzenet a vásárló-felhasználó megrendelés elküldésének visszaigazolásáról, majd a vásárló-felhasználó kap egy automatikus visszaigazoló e-mail-t, amely tartalmazza a megrendelés adatait (cím, megrendelt termék).

 

2.2          A felhasználó, mint vásárló és az Üzemeltető, mind eladó között a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szerinti „a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól” szóló szerződés jön létre.

 

2.3          A megrendeléseket a webáruház automatikusan tárolja elektronikus formában. A felek az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően megállapodnak, hogy a webáruházban eszközölt megrendelés útján létrejött szerződés írásban megkötöttnek minősül, a szerződés magyar nyelven jön létre és arra a magyar jog az irányadó. A szerződésre vonatkoznak a jelen ÁSZF rendelkezései.

 

2.4          A megrendelésre vonatkozó, e-mailen történő visszaigazolás az Üzemeltető és a felhasználó, vásárló között létrejött szerződés tartalmát képezi, és annak e-mailen történő megküldése eleget tesz a 45/2014. (II.26.) Korm. rendeletben írt követelményeknek. Kérjük, hogy e dokumentumokat olvassa el és őrizze meg. Kérdése esetén lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal.

 

2.5          Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

A webshopban megjelenített termékek köre:

-          táska, hátizsák

-          bizsu

-          pénztárca

A webshopban az Üzemeltető a termékről fotót jelenítek meg, és feltünteti a termék megnevezését, színét, a termék méretét, jellemző paramétereit, fogyasztói árát, elérhetőségét.

A weboldalon a termékekről rendelés feladása nélkül is lehet tájékozódni.

A terméktájékoztató a mindenkori gyártótól származik, így annak tartalmáért az Üzemeltető felelősséget nem vállal.

 

2.6          Regisztráció

 

2.6.1      A webáruházban történő rendelés leadásának nem feltétele a regisztráció, vásárlás regisztráció nélkül is lehetséges. A regisztráció előnye, hogy amennyiben a felhasználó legközelebb is szeretne rendelni, adatait nem szükséges újonnan megadni.

 

2.6.2      Az ekszartaska.hu rendszerébe történő regisztráláskor a felhasználó köteles legalább nevét, az e-mail címét, telefonszámát, számlázási címét valamint választott jelszavát megadni. A felhasználó e-mail címét a szolgáltató nem jelenítheti meg és a jogszabályban meghatározott esetek, a szállítás teljesítéséhez szükséges esetek, és a felhasználó erre vonatkozó kifejezett és önkéntes hozzájárulásában foglaltak kivételével harmadik félnek nem adhatja át a felhasználó előzetes hozzájárulása nélkül. A felhasználó felelős a saját neve alatt végrehajtott műveletekért, valamint az ezt védő jelszava biztonságban tartásáért.

 

2.6.3      Fontos, hogy a regisztráció során a felhasználó ügyeljen az adatok pontosságára, hiszen a megadott adatok alapján kerül számlázására, illetve szállításra a termék. A felhasználó a megadott adatokat a megrendelés elküldése előtt a megrendelés bármely szakaszában javíthatja.

 

2.6.4      A felhasználó nem módosíthatja a rendszer megjelenését, működését, illetve tilos bármilyen módon beavatkoznia, vagy megzavarnia a honlap, a szerverek, a honlaphoz kapcsolódó hálózat működését, továbbá tilos figyelmen kívül hagynia a honlaphoz kapcsolódó hálózat működésére vonatkozó bármely előírás vagy szabályzat által lefektetett követelményeket, eljárási előírásokat. Az erre vonatkozó kísérletek kizárást és egyéb jogi következményeket vonhatnak maguk után.

 

2.6.5      A felhasználónak a honlap használata során vagy azzal kapcsolatban tilos:

a) mások jogait bármilyen módon megsérteni;

b) kárt okozni;

c) bármely módon jogellenes (de különösen: fenyegető, szeméremsértő, erkölcstelen, rágalmazó, becsületsértő, vagy egyéb módon megbotránkoztató, illetve diszkriminatív) elektronikus közleményeket, továbbá ún. “junk” vagy “spam” küldeményeket küldeni;

d) bármely módon jogellenes (de különösen szerzői vagy személyhez fűződő jogot sértő, illetve más módon jogszabályba ütköző, vagy nem a jogosulttól származó) tartalmat feltölteni;

e) bármilyen kérdőívet, közvélemény-kutatást, piramis rendszerű, vagy ún. “lánclevelet” készíteni, a honlapon elhelyezni, küldeni, továbbítani, közzétenni;

f) a szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül bármilyen – így különösen pénzgyűjtésre, áru vagy szolgáltatás reklámozására vonatkozó – közleményt a honlapon elhelyezni, küldeni, továbbítani, közzétenni;

g) e-mailen vagy bármilyen egyéb módon továbbítani olyan anyagot, amelynek továbbításához nincs joga (így különösen minden olyan anyag, ami harmadik személyek szellemi alkotáshoz fűződő jogát sértheti, vagy amely bizalmas információt tartalmaz);

h) más vásárlók személyes adatnak minősülő adatait gyűjteni, felhasználni, nyilvánosságra hozni vagy tárolni;

i) megsérteni bármely hatályos rendelkezést, jogszabályt vagy irányadó egyezményt.

 

2.6.6      A felhasználó vállalja, hogy valamennyi olyan anyagi és nem anyagi kárt és költséget (az ésszerű ügyvédi díjakat is beleértve) közvetlenül megtérít a szolgáltató, illetve harmadik személyek részére, amely a felhasználónak a honlappal kapcsolatos magatartására vezethető vissza. Ilyennek minősül különösen a felhasználó által a honlapon bármilyen módon elhelyezett tartalomból, a honlap vagy az ahhoz kapcsolódó hálózat használatából, a felhasználási feltételek megsértéséből, vagy a szolgáltató, illetve harmadik személyek jogainak vagy jogos érdekeinek megsértéséből származó minden kár és költség.

 

2.6.7      A szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy minden előzetes értesítés nélkül megtagadja a felhasználótól a honlaphoz való hozzáférést, illetve a honlap teljes vagy részleges használatát, továbbá törölje a felhasználó regisztrációját, amennyiben saját belátása alapján úgy ítéli meg, hogy a felhasználó magatartása:

a) sérti a jelen felhasználási feltételek bármely rendelkezését; vagy egyébként

b) sérti a szolgáltató vagy harmadik személyek jogát, vagy jogos érdekét; vagy

c) egyéb módon jogszabályba vagy a jóerkölcsbe ütközik.

 

2.7          Megrendelés, vásárlás menete

 

2.7.1      Általános információ

A weboldalon megjelenített termékek online rendelhetőek, melyeket az Üzemeltető, eladó házhoz szállítással szállít ki. Házhoz szállítás esetén a termékek árai nem tartalmazzák a szállítási költséget, de tartalmazzák a csomagolás díját.

A termékek árai minden esetben forintban értendőek. Az árak bruttó árak, az áraknak áfa tartalmuk nincsen Üzemeltető alanyi áfa mentessége miatt. Az alanyi áfa mentesség azt jelenti, hogy az alanyi áfa mentességet választó Üzemeltető nem kötelezettek áfa fizetésére.

A termékek árai nem tartalmazzák a szállítási költséget, de tartalmazzák a csomagolás díját.

Akció esetén Üzemeltető a weboldalon egyértelműen megjelenítik:

-          az akciós termékek körét;

-          a termékek akciós árát;

-          az akció időtartamát és

-          az akció pontos feltételeit.

 

Azon terméknél, ahol a termék adatlapon az „Elérhetőség” státusz mellett az található, hogy „nincs készleten”, ezek a termékek nincsenek raktárkészleten. Ezen termék/termékek szállítása két héten belül teljesíthető, abban az esetben, amennyiben a termék beszerezhető.

 

2.7.2      Kosárba helyezés

A megvásárolni kívánt terméket helyezze a kosárba.

                A kosárba helyezésre kétféle lehetőség áll rendelkezésre:

-          a főoldalról, vagy kategória aloldalról a termék kép alatt elhelyezett „Kosárba rakom”  ikonra klikkeléssel vagy (későbbiekben Első lehetőség)

-          a főoldalon, kategória aloldalon a termék képére klikkelve, megjelenik a termék adatlapja, amely tartalmazza a termék jellemző paramétereit, a termék kép melletti „Kosárba rakom” ikonra klikkelve szintén berakható a termék a kosárba (későbbiekben Második lehetőség).

Az első lehetőséget használva a „Kosárba rakom” ikonra klikkelés után megjelenik egy kis ablak, ahol lehetőség van elmenni a kosárhoz a „Kosárhoz” ikonra klikkelve, vagy tovább folytatni a vásárlást a „Tovább” ikonra klikkelve.

A második lehetőséget használva a „Kosárba rakom” ikonra klikkelve a rendszer automatikusan megy a kosárhoz.

A kosárba helyezéssel minden esetben 1 db termék kerül a kosárba.

A kosár tartalmazza:

-          termékenként a termék képét;

-          termékenként a termék nevét;

-          termékenként a termék egységárát;

-          az összeget

-          termékenként a mennyiséget, melynél lehetőség van a mennyiség változtatására.

A mennyiség mezőben lehetőségünk van fel / le nyilak segítségével, vagy szám beírásával a rendelési mennyiséget változtatni. A mennyiség módosítása után a „Bevásárlókosár frissítése” ikonra klikkelve veszi át a rendelés az új mennyiséget.

A kosárból lehetőség van bármelyik termék törlésére a törölni kívánt termék sorában található Töröl oszlopban található „Kuka” gombra klikkelve, és lehetőség van a kosár teljes tartalmának törlésére alul a „Kosár ürítése” ikonra klikkelve.

 

 Amennyiben a kosárban van, de tovább szeretne még vásárolni, a „Vásárlás folytatása” ikonra klikkelve tudja azt megtenni. Amennyiben az első lehetőséget használva helyezi a terméket/termékeket a kosárba, és az utolsó alkalommal is a „Tovább” ikonra klikkelt, de mégsem szeretné tovább folytatni a vásárlást, akkor a jobb felső sarokban található „Kosár”-ból tud eljutni a kosár tartalmához. Ezen ikon segítségével legördülő formában is tájékozódhat a kosárba helyezett termékekről, valamint a kosár tetején található piros szám azt is mutatja, hogy adott pillanatban mennyi terméket helyezett a vásárló a kosárba.

 

2.7.3      Rendelés és Pénztár

A kosárban a termék felsorolás felett és alatt is elhelyezett „Tovább a pénztárhoz” ikonra klikkelve tudunk tovább haladni, és megadni a rendeléshez szükséges adatokat valamint kiválasztani a szállítási módot.

 

Számlázási cím:

A Pénztáron belül az első pontban kell megadni a Számlázási nevet és címet, melyre a számlát szeretné kérni a vásárló a termékekről. Itt szükséges megadni az e-mail címet, melyre a rendelés visszaigazoló e-mail, valamint a kézbesítéssel kapcsolatos értesítések kerülnek kiküldésre. Itt szükséges megadni egy telefonszámot is, segítve, hogy a futárszolgálat biztonsággal tudja kézbesíteni a csomagot.

Ebben a pontban van lehetőség regisztrálni is, a „ Regisztrálj, hogy később gyorsabban tudjál rendelni” mondat előtt található kis négyzet bepipálásával. A bepipálás után legördül egy újabb sor, ahol a regisztráció során használni kívánt jelszót kell megadni (biztonsági okokból kétszer). Regisztráció esetén a vásárló felhasználóneve a korábban megadott e-mail cím lesz.

Amennyiben a szállítást a számlázási címtől eltérő címre kéri a vásárló, akkor szintén ebben az első pontban van ennek megadására lehetőség. Ebben az esetben a „SZÁLLÍTÁS MÁSIK CÍMRE?” mondat előtt található kis négyzet bepipálásával legördülnek a szállítási cím megadására alkalmas mezők, ahol a következő adatokat szükséges megadni:

-          név, telefonszám, szállítási cím.

 

Szállítási mód:

A számlázási és szállítási adatok kitöltése után ki kell választani a szállítási módot. A szállítási módnál két lehetőség közül lehet választani:

-          ingyenes szállítás Keszthely és környékén (Hévíz, Balatongyörök, Gyenesdiás, Vonyarcvashegy, Alsópáhok, Cserszegtomaj) belül (amennyiben az előbb felsorolt címekre kéri a szállítást, akkor ezt kell kiválasztani)

-          nem keszthelyi és környéki (Hévíz, Balatongyörök, Gyenesdiás, Vonyarcvashegy, Alsópáhok, Cserszegtomaj) kiszállítás

 

Fizetési mód:

A fizetési mód minden esetben utánvét. A csomagot készpénzben a csomag kézbesítésekor a futárszolgálat képviselőjének kell fizetni.

 

A Rendelés áttekintése mondat alatt kerül felsorolásra a kosárba rakott termék/ek a következő adatokkal:

-          termék neve, hozzá tartozó kép

-          rendelt mennyiség

-          termék egységára

-          a rendelési érték összesítve

-          a szállítási költség

-          a bruttó végösszeg (mely már a szállítási költséget is tartalmazza).

 

A rendelési adatok áttekintése után a „Rendelés elküldése” gombra klikkelve lehet a rendelést elküldeni.

A rendelés elküldése előtt az adatok módosíthatóak, illetve a böngésző vissza nyíllal tudunk visszajutni a kosárhoz, ahol a rendelt termékek mennyisége módosítható, illetve adott termék törölhető.

 

2.7.5      Visszaigazolás

A rendelés elküldése után a rendszer üríti a kosarat, a képernyőn megjelenik egy visszaigazoló üzenet arról, hogy a rendelést megkapta a webáruház, megjelenik a leadott rendeléshez tartozó rendelési szám, egy üzenet, mely mutatja, hogy e-mail-ben a megrendelésről visszaigazolást fog küldeni a webáruház. Ezzel egyidejűleg a webáruház a vásárlásnál megadott e-mail címre megküldi a visszaigazoló e-mail-t.

A visszaigazoló e-mail tartalmazza a megrendelés számát, a számlázási és szállítási adatokat, a megrendelt termék/termékek nevét, cikkszámát, rendelt mennyiséget, a fizetendő összeget.

A termékre beérkezett megrendelést a rendelés leadást követő munkanaptól számítva 2 munkanapon belül szállítjuk.

Az Üzemeltető fenntartja a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben vagy teljes egészében azzal, hogy részben történő teljesítésre kizárólag a megrendelővel történt előzetes egyeztetést követően kerülhet sor.

Amennyiben a megrendelés feldolgozása során az Üzemeltető hiányos megrendelőlapot kap, telefonon egyeztet a vásárlóval a hiányzó adatokról. A megrendelés az egyeztetést követően válik érvényes megrendeléssé.

 

2.7.6      Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy minden egyes véglegesített megrendelést a webáruház rendszere külön megrendelésként kezel, így az egymás után közvetlenül, azonos vásárlónak, azonos címre leadott megrendelései is külön csomagban kerülnek kiszállításra, amely esetben a szállítási díj is minden megrendelésénél külön felszámításra kerül. Amennyiben már leadta rendelését, de a csomagot újabb termékkel bővíteni szeretné, úgy haladéktalanul lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal, így – a megrendelés státuszától függően, azaz a csomag futárszolgálatnak történő átadását megelőzően – még módosítható a megrendelés.

 

2.8          Házhoz szállítás

 

2.8.1      Az Üzemeltető szállítást kizárólag Magyarország területén teljesít. Szállítási címként bármilyen érvényes magyarországi cím megadható, munkahely címének megadása esetén a kézbesítést segítve kéri, tüntesse fel a megrendelőlapon a cég nevét is. A szállítási cím eltérhet a számlázási címtől.

2.8.2      A termékre beérkezett megrendelések a rendelés beérkezést követő két munkanapon belül kerülnek kiszállításra, jellemzően 8-18 óra közötti időtartamban. Ezért amennyiben ebben az időszakban nem tartózkodik otthon, szállítási címként célszerű munkahelyi címét megadni. A szállítás pontos napon belüli időpontjának (napszak, óra, perc) megadására nincs lehetőség. A kiszállítást az MPL végzi. Az MPL a küldeményt két alkalommal kísérli meg kézbesíteni a címzett részére. Amennyiben az első kézbesítési kísérlet nem vezetett eredményre, az MPL a küldemény érkezéséről és a kézbesítés megkísérléséről értesítőt hagy hátra. Ha a címzett telefonszáma feltüntetésre került a címiraton, az MPL egyeztet a második kézbesítési kísérlet helyéről és idejéről a címzettel. Sikertelen egyeztetés esetén az MPL a következő munkanapon ismét megkísérli a küldemény kézbesítését. A második kézbesítési kísérlet sikertelensége esetén az MPL a címhelyen ismételten értesítőt hagy, melyen feltünteti azt a postahelyet, illetve őrzési időt, ahol és ameddig a jogosult átveheti a küldeményt.
 

Szállítási és számlázási cím módosítása a megrendelés elküldése napján lehetséges telefonos

vagy e-mail-es értesítés keretében.

 

2.8.3      A házhoz szállítás díjszabása

A szállítási díjat a rendelés értéke, és a szállítási adatoknál megadott irányítószám határozza meg.

               

 

20.000 Ft alatti rendelés

20.000 Ft feletti rendelés

Keszthelyi és környéki kiszállítás*

0.- Ft

0.- Ft

Nem keszthelyi és környéki kiszállítás

1.100.- Ft

0.- Ft

 

 

*Keszthelyi és környéki kiszállításba tartozó irányítószámok: 8313, 8314, 8315,  8360, 8372, 8380, 8394

 

 

 

 

A kiszállítás díja:

20.000.- Ft alatti megrendelés esetén, és nem keszthelyi és környéki kiszállítás esetén:                                                                                                                                                               1.100 Ft.

20.000.- Ft feletti megrendelés esetén, irányítószámtól függetlenül:                             0.- Ft.

Keszthelyi és környéki kiszállítás esetén                                                                                0.- Ft.

 

A szállítási díjak Magyarország területén történő szállítás esetén érvényesek.

 

2.8.4      A megrendelt termék ellenértékének, és a szállítási költségnek kifizetése

A megrendelt termékek árát, beleértve a szállítási költséget is, minden esetben a szállítást végző cégnek kell kifizetni utánvétel formájában a csomag átadásakor. A szállítási költség minden esetben tartalmazza az utánvét díját is.

A szállítási díjat is tartalmazó számlát a csomag tartalmazza.

Sérült csomagolás esetén csak akkor fizesse ki a csomagot, amennyiben meggyőződött arról, hogy a termék a szállítás során nem sérült. Amennyiben a terméken sérülést tapasztal, kérjük utasítsa vissza a csomag átvételét, és jelezze azt ügyfélszolgálatunk felé. Sérült termék érkezése esetén kérje jegyzőkönyv felvételét a szállító cég képviselőjétől. Utólagos, jegyzőkönyv nélkül a reklamációt nem áll módunkban elfogadni.

A szállító cég csak a teljes vételár (a termék ára és a szállítási költség) kiegyenlítése esetén kézbesíti a csomagot. Át nem vett, visszaküldött csomagok esetén a kiszállítás és a visszaszállítás díját is a vásárlóra terheljük.

 

III.

Garancia, szavatosság

 

3.1          Termékeinkre 6 hónap garanciát vállalunk. Egyes termékek az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartoznak, így a vásárlástól (a termék vásárló általi átvételétől) számított 1 év időtartamú kötelező jótállás vonatkozik rájuk (pl.: a 10.000.- Ft bruttó vételár feletti ékszerek, órák). Az ilyen termékek esetén a jótállást a termék adatlapja tartalmazza. Ha a termék adatlapja nem tartalmazza a jótállásra vonatkozó utalást, akkor a termékre jótállás nem vonatkozik.

 

3.2          Meghibásodás esetén a termék visszaküldését követő 15 napon belül javítjuk a terméket. Amennyiben a termék javítása nem lehetséges, úgy annak vételárát visszatérítjük a vásárló által megadott bankszámlaszámra banki átutalással. A termék visszaküldésének költsége a vásárlót terheli. Garanciális igény érvényesítésének szándékát a vásárlónak a visszaküldést megelőzően írásban jeleznie kell az Üzemeltető felé az info@ekszertaska.hu e-mail címre.

                A kiszállított termék minden esetben tartalmazza a használati útmutatót és termékismertetőt. A termékek kizárólag az abban meghatározott használati útmutató betartásával használhatóak. A nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért az eladó felelősséget nem vállal. Nem rendeltetésszerű használat esetén a garancia érvényét veszti, annak érvényesítésére nincs lehetőség.

 

3.3          A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) minden újonnan vásárolt termék esetében 2 év szavatossági időt biztosít, amennyiben fogyasztói szerződés jön létre (a gazdasági vagy szakmai tevékenységi körén kívül eső célból szerződést kötő személy – fogyasztó – és olyan személy között jön létre, aki vagy amely a szerződést gazdasági vagy szakmai tevékenysége körében köti). A szavatosság feltételeit a Ptk. és a 49/2003. GKM rendelet tartalmazza. A webáruház szavatossági kötelezettséggel tartozik, amennyiben az eladott termék a teljesítés időpontjában nem felel meg a jogszabályban vagy a szerződésben meghatározott tulajdonságoknak. A szavatosság érvényesítésének feltétele, hogy amennyiben a felek a hiba eredetét illetően nem értenek egyet, a fogyasztó kötelezettsége a hiba eredetének bizonyítása (szakvélemény). A teljesítést követően 6 hónapon belül vélelmezni kell, hogy a felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt. Ebben az időszakban a bizonyítás a webáruház kötelezettsége. Ha a fogyasztó a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy azt ismernie kellett, a webáruház mentesül a felelősség alól.

 

3.4          Ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha az eladó a kijavítást, kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének az előző mondatban írt feltételekkel nem tud eleget tenni – választása szerint – megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A kijavítást vagy kicserélést – a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a jogosultnak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni. A vásárló a hiba felfedezése után a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül köteles kifogását az eladóval közölni. A közlés késedelméből eredő kárért a vásárló felelős.

 

3.5          Amennyiben a hibásként megjelölt termék nem rendelkezik hibával, és a bevizsgálás alatt más hiba sem válik felismerhetővé, úgy a webáruházat szavatossági kötelezettség nem terheli, a terméket nem cseréli és a vételárat nem téríti vissza. A vásárló jogosult ugyanakkor ilyen esetben is kérni a termék újbóli kiszállítását, amelynek költsége a vásárlót terheli.  

 

IV.

Elállás joga

 

4.1          A távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében a fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.

 

4.2          A 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés i) pontjában írt tájékoztató hiányában a fogyasztót megillető elállási határidő 12 hónappal meghosszabbodik.

 

4.3          Az elállási jog gyakorlása esetén a fogyasztó a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított  14 napon belül köteles visszaküldeni, illetve a vállalkozásnak vagy a vállalkozás által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A termék visszaküldésének gyorsítva az ügyintézést, kérjük lehetőség szerint jelezzék írásban az info@ekszertaska.hu e-mail címen. A termék visszajuttatásának költségén kívül más költség a fogyasztót nem terheli, a vállalkozás azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.

 

4.4          A webshop a termék visszaérkezését követően a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet értelmében haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozat és a visszaküldött termék/termékek kézhezvételétől számított 3 munkanapon belül az Elállási nyilatkozaton megadott bankszámlaszámra banki utalással visszatéríti a termék vételárát, és a kiszállítás költségét a fogyasztó részére.

 

4.5          Amennyiben elállási jogával kíván élni, azt írásban, levélben vagy e-mailben teheti meg a megadott elérhetőségek valamelyikén hivatkozva a termékre és a megrendelés azonosítójára. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe és feltétlenül ajánlott küldeményként adja fel a jelzését, így tudja igazolni a postára adás dátumát. Fontos, hogy a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek a vásárlót terhelik, az utánvéttel küldött csomagokat cégünknek nem áll módjában átvenni. Igény szerint cégünkkel szerződésben álló futárszolgálatot értesíthetjük csomagfeladási szándékáról, annak díját a csomag feladásakor a futárnak kell megfizetni. Kiemelten ügyeljen a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatból eredő károknak a megtérítése a vásárlót terheli.

 

4.6          A fogyasztó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

 

4.7          Bizonyos esetekben azonban nem illeti meg a fogyasztót az elállási jog. Ilyen esetek az alábbiak:

a)       szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

b)      olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

c)       olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

d)      romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

e)      olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

f)        olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

g)       olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;

h)      olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;

i)        lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;

j)        hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;

k)       nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;

l)        lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;

m)    a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát.

 

V.

Panaszkezelés

 

5.1          Az Üzemeltető, eladó a panaszt az alábbi helyen, vagy formában tudják fogadni, kezelni:

Helye: 8360 Keszthely, Meggyfa utca 41.

E-mail cím: info@ekszertaska.hu

Telefon: +36-30/970-5909

 

5.2          A vásárló panaszát írásban jelentheti be az 5.1 pontban megadott elérhetőségeken. Nem minősül panasznak, ha a vásárló a webáruház működésével, tevékenységével kapcsolatosan tájékoztatást, állásfoglalást kér.

 

5.3          Az írásban (ideértve az elektronikus úton) tett panaszt a webáruház 30 napon belül megválaszolja. A válaszhoz a webáruház csatolja a panaszról felvett jegyzőkönyvet is. A rögzített panasznak tartalmaznia kell a panaszos nevét, címét és a panasz leírását. A panaszt elutasító álláspontját a webáruház indokolni köteles, továbbá felhívja a vásárló figyelmét a jogorvoslati lehetőségekre. A válasz másolati példányát köteles megőrizni és az ellenőrző hatóságoknak a kérésükre bemutatni. A webáruház által felvett jegyzőkönyv tartalmazza a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényben előírt adatokat.

 

 

VI.

A felelősség korlátozása

 

6.1          A webáruházban való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a lehetséges hibákra.

 

6.2          A webáruház semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be:

a.) az interneten küldött és / vagy fogadott bármilyen adat meg nem érkezése, véletlenszerű megváltoztatása;

b.) bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a webáruház akadálytalan működését és a vásárlást;

c.) bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon;

d.) bármely nem ajánlott vagy tértivevényes formában küldött levél – függetlenül attól, hogy papír vagy elektronikus formában érkezik-e –, de főleg bármilyen adat elvesztése;

e.) bármely szoftver nem megfelelő működése;

f.) bármilyen programhiba, rendkívüli esemény vagy technikai hiba következményei.

 

6.3          A webáruház nem felelős semmilyen alapon, semmilyen közvetlen vagy közvetett kárért, ami a webáruházhoz való csatlakozás vagy a webáruház megtekintése miatt következett be.

 

6.4          A felhasználó teljes körű és korlátlan felelősséggel tartozik a más személy személyes adatainak megadásából, illetve a webáruházban történő közzétételéből eredő károkért. Az Üzemeltető ilyen esetben minden segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

 

6.5          A webáruház részét képező nyilvános kommunikációs csatornákat (pl. termékértékelések leírása) minden felhasználó saját felelősségére veheti igénybe. A webáruház automatikusan nem moderált, ugyanakkor, amennyiben jogsértő vagy érdeksértő tartalomra vonatkozó értesítés, bejelentés érkezik, illetve az bármely más módon az Üzemeltető tudomására jut, úgy az Üzemeltető jogosult bármely tartalom, illetve azok részének ideiglenes vagy végleges, indokolás nélküli eltávolítására. Ismétlődő vagy súlyos jogsértést megvalósító magatartás esetén az Üzemeltető jogosult az adott felhasználót véglegesen kizárni az oldal használatából, ideértve regisztrációjának törlését is.

 

6.6          Termékértékelés írása esetén a felhasználó tudomásul veszi, hogy az általa beküldött termékértékelést a webáruház a megkérdezése nélkül törölheti, illetve közzéteheti. A termékértékelés beküldésével a felhasználó a felhasználói neve termékértékeléshez kapcsolt megjelenéséhez hozzájárul.

 

VII.

Szerzői jogok

 

7.1          Az ekszertaska.hu weboldalon található valamennyi tartalom (szöveg, cikk, termékismertető, tájékoztató, jelen ÁSZF stb., ábra, kép, más információ, illetve adat) szerzői jogai – eltérő rendelkezés hiányában – térbeli és időbeli korlátozás nélkül az ekszertaska.hu üzemeltetőjét illeti meg. Különösen tilos a webáruházból letöltött tartalmat a webáruházban történő vásárlástól eltérő célra felhasználni, ezeket átdolgozni, másolni stb. A webáruház szerzői és egyéb jogainak megsértése vagy e szerződés megszegése esetén azonnal jogi eljárást kezdeményez a jogsértővel szemben. A webáruház használatával a felhasználó elfogadja, hogy az oldal tartalmának másolása vagy az itt meghatározott céltól eltérő felhasználása akkor is jogsértésnek minősül, ha az esetleg nem állna szerzői jogi oltalom alatt. Minden ilyen jogsértés esetén a felhasználó elfogadja, hogy a webáruház kárának külön bizonyítása nélkül is legalább 50.000.- Ft, azaz ötvenezer forint kötbért köteles fizetni a webáruház üzemeltetőjének.

 

7.2          A webáruház fenntartja a jogot, hogy bíróságok vagy hatóságok előtt eljárást kezdeményezzen minden olyan személy ellen, aki a webáruház használatával (ideértve a vásárlást is) jogsértést követ el, illetve arra kísérletet tesz. A webáruház nem vonható felelősségre semmilyen, harmadik személy által valamely felhasználó vagy vásárló rovására elkövetett jogsértés miatt.

 

7.3          Bármilyen, az oldal használatával vagy az oldallal kapcsolatos jogsértés, vagy az eladót ért érdeksérelem esetén a webáruház üzemeltetője jogosult a felhasználó regisztrációját azonnali hatállyal felfüggeszteni, személyes és egyéb adatait, valamint regisztrációját törölni. Az adatok a jogsértéssel vagy érdeksérelemmel kapcsolatos eljárások céljából továbbra is kezelhetők. A fenti lépésekről a webáruház nem köteles értesíteni a felhasználót.

 

7.4          A webáruház vagy annak bármely része más domainen pl. keretes alkalmazásként – mintegy saját oldalainak részeként – történő megjelenítése kizárólag előzetes írásos engedély esetén lehetséges.

 

7.5          Az a weboldal, amelyen az ekszertaska.hu webáruházra mutató link elhelyezésre kerül, nem keltheti azt a benyomást, hogy a webáruház üzemeltetője javasolja, támogatja az adott oldalon forgalmazott vagy kínált szolgáltatás vagy termék igénybevételét vagy megvásárlását. A linkelő weboldal nem tartalmazhat valótlan információt a webáruház, valamin a linkelő weboldal között fennálló jogviszonyról és a webáruházról. A webáruház minden rá mutató hivatkozás alkalmazása ellen fellép, amely árt a webáruház hírnevének és érdekeinek.

 

VIII.

rlevél

 

8.1          A webáruház a felhasználó kérésére az általa a regisztráció során hírlevelet küld a felhasználó által megadott e-mail címre, továbbá időszakos eseményeiről e-mailben tájékoztatást nyújt.

 

8.2          A hírlevél szolgáltatást igénybe vevő felhasználó a hírlevélre történő feliratkozással előzetes, önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az általa megadott e-mail elérhetőségre a webáruház termékeire vonatkozó tájékoztatást tartalmazó hírlevél kerüljön megküldésre, továbbá, hogy a webáruház a megadott e-mail címét a hírlevél szolgáltatásnyújtása céljából kezelje. A hírlevél szolgáltatás igénybevételét, így a tájékoztató küldemények küldésére vonatkozó és a felhasználó személyes adatainak ezen célból történő kezeléséhez történő hozzájárulását a felhasználó bármikor leiratkozás útján jogosult visszavonni.     

 

IX.

Adatvédelem

 

9.1          Az adatvédelmi nyilatkozat http://ekszertaska.hu/adatvedelmi-nyilatkozat oldalon érhető el.

 

9.2          Az Üzemeltető az adatkezelési tevékenységét bejelentette az adatvédelmi nyilvántartásba. Az Üzemeltető adatkezelő nyilvántartási azonosítószáma: NAIH-111579/2016. Az Üzemeltető adatkezelésével kapcsolatban jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál élhet (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.; telefon: 061-391-1400).

 

 

X.

Záró nyilatkozatok

 

10.1       A szolgáltatás igénybevételével a felhasználó tudomásul veszi a fentieket, illetve hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben az általa elhelyezett tartalom bármely vonatkozásában jogsértő vagy sérti a szolgáltató érdekeit, akkor a szolgáltató azt jogosult törölni.

 

10.2       A webáruház használata közben a hatályos jogszabályok által megengedett módon a felhasználó webes tevékenységei naplózásra kerülnek. A naplókat a szolgáltató csak statisztikai célokra használja fel, és csak a szolgáltató férhet hozzájuk.

 

10.3       A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint a jelen szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felek külön kikötése nélkül is irányadóak.

 

10.4       Jelen Általános Szerződési Feltételek 2014. november 20. napjával lépnek hatályba és visszavonásig hatályban maradnak, melyet Üzemeltető jogosult bármikor egyoldalúan módosítani.

Jelen ÁSZF 2.8.2-es pontja 2015.04.16-án módosult.

 

10.5       A felhasználó, vásárló az Üzemeltető által üzemeltetett weboldalra való belépéssel vagy a weboldal tartalmának részbeni vagy teljes egészében történő elolvasásával az ÁSZF-ben foglaltakat tudomásul veszi és magára nézve kötelezőnek ismeri el, még akkor is, ha az oldal nem regisztrált vásárlója.

 

10.6       Az Üzemeltető fenntart magának minden jogot a weboldalán szereplő tartalmak kizárólagosságára, így az itt lévő adatok másolása, felhasználása más számára tilos.